Všeobecné podmínky účasti na veletrhu NEXT STEP FEST 2024

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.
Všeobecné podmínky účasti na veletrhu NEXT STEP FEST 2024
 1. Vystavovatel nesmí přenechat třetí straně svá potvrzená práva na výstavní prostor a/nebo další služby, a to ani jejich část, bez písemného souhlasu pořadatele. Toto ustanovení se vztahuje i na rozšíření účasti přizváním spoluvystavovatele.
 2. Odesláním vyplněné přihlášky se vystavovatel zavazuje k účasti do konce konání festivalu, tj. 17:00. 
 3. Vystavovatel nesmí vystavovat mimo plochu, která mu byla přidělena. Rozšíření výstavního prostoru je možné jen se souhlasem pořadatele.
 4. Vystavovatel je zodpovědný za bezpečnost svého výstavního prostoru. Vystavovatel nese též plnou zodpovědnost za všechny další služby dojednané nad rámec této přihlášky.
 5. Vystavovatel ručí v plné výši za veškeré jím způsobené škody na majetku pořadatele, přiděleném výstavním prostoru a vybavení a také majetku ostatních vystavovatelů, a to i v případě, že škodu způsobil jeho subdodavatel.
 6. Vystavovatel musí zajistit, aby veškeré jeho exponáty, zboží a výstavní materiály vyhovovaly všem příslušným hygienickým, protipožárním a bezpečnostním předpisům.
 7. Vystavovatel je oprávněn propagovat svou společnost, exponáty, zboží a výstavní materiály pouze tak, aby nebyl rušen provoz ostatních výstavních prostor.
 8. Nestandardní konstrukce nebo dekorace mimo přidělený výstavní prostor musí být vždy dopředu konzultovány s pořadatelem.
 9. Pokud si vystavovatel nepřevezme přidělený výstavní prostor, vybavení a/nebo služby ve stanovené době, je pořadatel oprávněn zrušit veškeré poskytované služby a využít tento výstavní prostor, vybavení a/nebo služby jiným způsobem a vystavovatel je v takovém případě povinen uhradit pořadateli již vynaložené náklady spojené s přípravou přiděleného výstavního prostoru, vybavení a/nebo dalších služeb.
 10. Vyplněním této přihlášky vystavovatel souhlasí se zpracováním údajů za účelem organizace veletrhu.
 11. Sjednané podmínky v této přihlášce a cenová ujednání jsou považovány za obchodní tajemství.
 12. Kapacita výstavní plochy je omezena, v případě naplnění pořadatel nebude přijímat další vystavovatele.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024.